Internt seminar ”Børn og arkitektur”

Børn og arkitektur

Referat Fra idé- og udvekslingsseminar
Arr.: Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder, Børnekulturhuset i Århus og KulturPrinsen i Viborg,
Afholdt tirsdag den 31. maj 2005 i Århus

Referent: Birgit Krøijer, KulturPrinsen

Introduktion til dagens program
Karen Marie Demuth (Børn, Kunst og Billeder) bød velkommen. Udgangspunktet for mødet var lysten til at samle alle som på forskellig vis har vist interesse og engagement i arbejdet med børn og arkitektur.

Pilotprojekterne i Aarhus samt Viborg og Thisted er nu afsluttet, og det er således et godt tidspunkt at overveje det videre arbejde, samt muligheden for at danne et aktivt netværk. Samtidig ville det være dejligt med direkte erfaringsudveksling, samt orientering om andre spændende projekter rundt omkring i landet.

Karen Marie præsenterede efterfølgende de mange fremmødte. Det aktuelle forum var karakteriseret ved folk med meget forskellig baggrund, men med denne fælles interesse.

Lidt om sidste års pilotprojekter i Viborg og Aarhus
Karen Marie beskrev kort pilotprojekterne i Thisted, Viborg og Aarhus. Desuden blev projektet i Rosenholm Kommune nævnt, hvor man har haft gode erfaringer med at se på arkitekturen i en lille by. Desuden sommerbilledskolen i Odsherred, hvor man arbejdede med ”Skovens rum”.  Projekterne findes alle mere udførligt beskrevet i Børn, Kunst og Billeders nyhedsbreve. Projekter i Bergen har leveret inspiration til arbejdet omkring ”Byens Ornamenter” i Århus. Se bogen: ”Min by – våre byer”. De hold som blev oprettet på Billedskolen i Århus, arbejdede i første omgang med det rent arkitektoniske, men vil gerne arbejde mere bredt og fantasipræget med rum og bygninger.

Om studiebesøg i Finland
Karen Marie fortalte om erfaringerne fra studiebesøg i Finland. Hun fortalte blandt om besøg i arkitekturbørnehaven Vironniemi, hvor børnene over et meget langt tidsrum har arbejdet med rum, arkitektur osv. Hele tiden med inddragelse af fantasipersoner og set i et børneperspektiv. F.eks fortalte hun historien om elgen, larven og fuglen som skulle bo i det samme hus, men umuligt kunne enes om noget, da perspektivet på tingene var helt forskelligt.

Der var også lidt reklame for den kommende landskonference ”Kunst, rum og arkitektur” d. 28. – 30. oktober på Kerteminde Højskole, hvor bl.a. arkitekt Pila Meskanen fra arkitekturskolen Arkki i Helsinki vil holde et indlæg.

Gæsteoplæg fra projekter i Ballerup og Gentofte
Rum og lyrik

Projektet i Ballerup var udsprunget af en kommunal ansøgning til Kulturministeriets huskunstnerpulje. Arkitekt Eva Tind Kristensen og scenograf Kirsten Thomsen havde arbejdet med ”rum og lyrik”. Her var mange børn i forskellige aldersklasser fra børnehaveklasse til 8. klasse involveret og børnene arbejde frivilligt med i projekterne.

Her blev arbejdet med

a)      arkitektur, lyrik, scenografi (rum)

b)      fremtidsværksteder med børn. Kvarterløft. Udgangspunkt i hjem, skole og dernæst i ens eget kvarter

Man undersøgte blandt andet hvad børnene forstod ved hjem (fotografier taget hjemme), og opdagede at fortællinger kom frem ud fra billederne. Børnene skulle lave et mobilt rum (symboliseret ved et rum, de selv kunne være i). Hvem skal rummet være til, hvor skal det ligge. Byg en model.

Erfaringer
I forhold til børnene fungerede de konkrete opgaver bedst. F.eks. lav en stol (et sidderedskab). Godt at arbejde funktionsrettet. En papworkshop fungerede fint til pigerne, det tvang dem til at tænke større (ikke pusse-nusse). Det er vigtigt at gå i gang med det samme, ikke for meget snak.

Ballerup Kommune laver en videnopsamling som vil kunne ses på hjemmesiden.

Alle børns kulturarv
Børnekulturkonsulent i Gentofte Kommune fortalte om baggrunden for at lave ”Børnenes Kommuneatlas”. Formålet med projektet ”Alle børn har en kulturarv” er at gøre kulturarven nærværende for børnene som jo også er borgere i kommunen. Hovedmålgruppen er 3.- 4. klasse. Materialet er primært tænkt til undervisningsbrug. Gentofte Kommune har fået støtte fra Kulturarvsstyrelsen på 700.000 kr. Det er et samarbejdsprojekt mellem Gentofte Kommune, Øregaard Museum, Kroppedal Museum og Lokalhistorisk Arkiv. Kommuneatlasset skal være digitalt, og historiker Gitta Pedersen er netop ansat som projektleder. I atlasset skal man kunne søge på fredede bygninger, særlige kulturmiljøer, personer, arkitektonisk interessante byggerier osv.

Museumsformidler Mette Henriksen fortalte om de tanker der lå bag opbygningen af atlasset. Der har været talt meget om redaktionsprincipper, børnesyn og om hvordan man kan give børnene redskaber til at forholde sig til fortid og fremtid. Der er en plan om at udvælge 14 lokaliteter opbygget med en række undertemaer suppleret med quizz, underholdnings-og aktivitetsforslag.

Fra forsamlingen kom der mange forslag og spørgsmål. Vigtigt at bruge et tidsperspektiv som børnene kender, f.eks. bedsteforældrenes tid. Nødvendigt at forklare: Hvad er kulturarv? Det skal forklares.Vigtigt at afprøve siden på børn. Brug et børnepanel. Husk børnenes egne bud på fremtiden og giv dem mulighed for at ”udfordre deres egen lokalitet”.

Anna Enemark fortalte desuden om udstillingen ”Lille Arne” som kunne bruges overalt i verden (selv i Murmansk), da kunst og design ikke behøver så mange ord med på vejen.

Projektet er beskrevet i Børn, Kunst og Billeders nyhedsbrev.

Om forskning i ”Børn og arkitektur”

Winnie Ricken fortalte om projektet APOS, pædagogik og sundhed med fokus på folkeskolen. Den første fase i projektet har været brugt til at:

  • indhente viden
  • udvælge relevante skoler
  • lave pilotprojekt i indskolingen
  • nye skoler (hvad skal man tage hensyn til)
  • Man vil arbejde med tre vinkler
  • en børnevinkel
  • en produktionsvinkel (lærerne)
  • en arkitekturvinkel

Det er desuden vigtigt at udnytte mulighedsfeltet. Hvordan kan man bruge det tværfagligt, hvordan kan de forskellige sprog ”kommunikere”. Vigtigt at udvikle den pædagogiske fleksibilitet, at lave rum som er flertydige. Desuden vigtigt at sætte fokus på uderummet, at inddele legepladsen i funktionsrum f.eks. i stille lege, vilde lege. Vil det være muligt at få lærere til at undervise ude?

Efterfølgende udspandt der sig en diskussion om det problematiske i at det er nødvendigt at bruge sundhedsaspektet som overskrift, om Reggio Emilias vinkel på børns rum. Thomas Kruse henviste til Tagplads- gruppen som kan findes på nettet. Desuden blev det anført at man tit glemte at tage hensyn til børn over 5. klasse f.eks. ved indretningen af uderum. Det er også en god idé at afprøve sine forslag på børnene selv.

Idéstorm – idéudvikling

Karen Marie Demuth samlede op på dagens programpunkter, og konkluderede at der havde været meget dialog med deltagerne under de forskellige punkter. Det vil være muligt efterfølgende at finde frem til hinanden efter deltagerlisten, der udsendes til deltagerne sammen med referat og liste med links.

Det blev desuden aftalt, at det uformelle netværk, som deltagerne repræsenterer mødes igen om et års tid.

Afslutning

En studietur til Finland blev foreslået, men der blev ikke truffet nogen beslutning. Karen Marie udtrykte foreningens ønske om at arbejde videre med arkitektur i børnehavealder-perspektiv.

Siden er senest opdateret d. 13. februar 2010 kl. 09.07